Trang chủ | Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay có nhu cầu tiếp nhận báo...

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Hiện nay,Trung tâm Y tế...

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ lập HSYC, đánh giá HSĐX và lập E-HSMT Hiện nay,Trung tâm Y tế Thị xa Mường...

Thông báo:Mua sắm module quản lý thông tin ký số trong danh mục hành chính của trung tâm và xã phường cho Trung tâm y tế thị xã Mường Lay

Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu mua sắm module quản...

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Thị xa Mường Lay có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ...
02153852217