Trang chủ | Giới thiệu | Phòng chức năng
Trang chủ | Giới thiệu | Phòng chức năng

PHÒNG CHỨC NĂNG TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XEM THÊM

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PHÒNG KẾ HOẠCH -NGHIỆP VỤ – ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ – ĐIỀU DƯỠNG

  1. CHỨC NĂNG

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trung tâm về

xem thêm

PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO DỤC SỨC KHỎE

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO DỤC SỨC KHỎE

Chức năng chính:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LIÊN KẾT WEB